Informacje dodatkowe


Rejestracja kandydatów do klas I na rok szkolny 2023/2024 odbywa się pod adresem: lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat

Dotyczy wszystkich klas:

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie do XIV LO należy wydrukować i złożyć w w/w terminach do szkoły pierwszego wyboru z podpisami kandydata oraz obojga rodziców sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem .

  • W przypadku gdy oboje rodzice posiadają profil zaufany możliwe jest podpisanie wniosku elektronicznie bez konieczności przynoszenia wersji papierowej.
  • W przypadku, gdy tylko jeden rodzic posada profil zaufany, bądź rodzice nie posiadają profilu zaufanego, wówczas wniosek należy złożyć w wersji papierowej zgodnie z informacją powyżej.

Jeśli tylko jeden rodzic sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem należy przedłożyć dokument potwierdzający ten stan rzeczy:

  • wyrok sądu o odebraniu bądź ograniczeniu praw rodzicielskich
  • oświadczenie o śmierci jednego z rodziców
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu z określeniem powodu.

KLASY OPW (1A, 1B i 1C)
Termin uzupełnienia wniosku w systemie naborowym oraz złożenia do szkoły pierwszego wyboru: 15.05.2023r. – 31.05.2023r.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do klasy OPW jest przystąpienie do próby sprawności fizycznej niezależnie od miejsca oddziału OPW na liście wyboru klas.

Wraz z dokumentami należy złożyć:

1. zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej, udziale w zajęciach o zwiększonym wysiłku fizycznym oraz nauce w oddziale przygotowania wojskowego. W przypadku posiadania ważnych badań od lekarza medycyny sportowej wystarczy kserokopia takiego zaświadczenia.

2. zgodę rodziców na udział w próbie sprawności fizycznej

3. oświadczenie o tym, iż kandydat objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Druk zgody i oświadczenia do pobrania tutaj:

W przypadku braku możliwości przystąpienia do próby sprawności fizycznej należy złożyć w szkole podanie (może być drogą mailową) o umożliwienie przystąpienia do próby w terminie dodatkowym

Terminy próby sprawności fizycznej:

  • podstawowy: 5-6 czerwca 2023
  • dodatkowy: 12 czerwca 2023

KLASY 1D ORAZ 1E

Termin uzupełnienia wniosku w systemie naborowym oraz złożenia do szkoły pierwszego wyboru: 15.05.2023r. – 23.06.2023r

Patronat
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Legia Akademicka Wydział Artystyczny umcs Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content