• Home
  • »
  • Komunikaty
  • »
  • Pomoc materialna w roku szkolnym 2021/2022 – aktualizacja

Pomoc materialna w roku szkolnym 2021/2022 – aktualizacja

877
Opublikowano: 31 sierpnia 2021
Dodano przez: Anna Masztaleruk

INFORMACJE DOT. POMOCY MATERIALNEJ TJ. STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2. Wnioskodawcą może być:

· rodzic/prawny opiekun – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

· uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;

· w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3. Wnioski należy składać za pośrednictwem  systemu STYPENDIA dostępnego pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu

W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

– wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;

– wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;

– wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika szkoły.

W przypadku składania wniosków wypełnionych ręcznie, które następnie muszą zostać wprowadzone do systemu przez pracowników szkoły, w celu automatycznego zaciągnięcia danych ucznia z bazy UONET, konieczne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przetwarzanie numeru PESEL ucznia zawartej we wniosku.

Każdy wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego musi być wprowadzony do systemu i złożony przez wnioskodawcę w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 15.09.2021r.

Regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków, wzory wniosków oraz instrukcje dla wnioskodawców dotyczące ich składania znajdują się pod treścią niniejszego artykułu.

STYPENDIA SZKOLNE

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

· bezrobocia,

· niepełnosprawności,

· ciężkiej lub długotrwałej choroby,

· wielodzietności,

· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

· alkoholizmu lub narkomanii,

· rodziny niepełnej,

· zdarzenia losowego (rozumianego jakonagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Ustalenie wysokości dochodu

Za dochód uważa się (zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2020.1876 ze zm.):

1. Sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

· miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

· składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

· kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 ww. ustawy nie wlicza się:

· jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

· zasiłku celowego;

·  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

·  wartości świadczenia w naturze;

· świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

· świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2021.1255 t.j.);

· dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

· świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.2407 ze zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 ze zm.);

· świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U.2019.1598 t.j.).

· świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 2018. 2529 t.j.);

· nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2021. 178 ze zm.).

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

· opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

· opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.)

4.  Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 .

5. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

6. W przypadku uzyskania, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego, które w przypadku osoby  w rodzinie wynosi 528 zł, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

7. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

8. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

ZAŁĄCZNIKI


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content