Handel ludźmi

151
Dodano przez: Anna Masztaleruk

Handel ludźmi

Handel ludźmi jest współczesną forma niewolnictwa i stanowi poważne przestępstwo naruszające podstawowe prawa człowieka. Ofiarami handlu ludźmi są miliony ludzi na całym świecie, zarówno dorośli, jak  i dzieci.  Aby zwerbować i wykorzystać ofiary, sprawcy stosują różne metody. Najczęściej wprowadzają w błąd co do oferowanej pracy lub wykorzystują związek emocjonalny między werbownikiem a przyszłą ofiarą. Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Obecnie duży wpływ na wzrost handlu ludźmi mają aktualne ruchy migracyjne,  szybkość i łatwość podróżowania, a także możliwość kontaktu za pośrednictwem internetu. Polska obecnie nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej, a także krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

 1. werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 2. transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 3. dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 4. przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 5. przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu)
 6. lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

W celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego). Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-dziecmi

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/informacje-dla-ofiar

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/praca-przymusowa

https://strada.org.pl/ – strona fundacji „La Strada”, zajmującej się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i niewolnictwu

Materiały z kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

– wersja polska: https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska: https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

 

 

 

 

 


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content