Biblioteka


Regulamin pracy biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Postanowienia ogólne Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej jest Ogólnoszkolną Pracownią Informacyjno-Dydaktyczną służącą realizacji:

 • indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów
 • działań propagujących czytelnictwo
 • umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną
 • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły ,
 • doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
 • popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • popularyzowania wiedzy o regionie we współpracy z innymi bibliotekami i ośrodkami
 • działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

Zasady korzystania z biblioteki:

 • Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów.
 • Biblioteka jest czynna wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych.
 • Biblioteka gromadzi materiały na różnych nośnikach, odpowiednio do poziomu rozwoju technologii informacyjnej i programu edukacji realizowanego w szkole.

Wśród nich są:

 • programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 • lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 • wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,
 • wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży,
 • czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,
 • czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,
 • wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 • zbiory multimedialne,
 • materiały regionalne i lokalne.

Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

Zasady korzystania z wypożyczalni:

 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 • ilość wypożyczanych książek, które są lekturami, każdorazowo jest ustalana z bibliotekarzem,
 • książki wypożycza się na okres dwóch tygodni,
 • książki wypożycza się wyłącznie na własne nazwisko po okazaniu karty bibliotecznej,
 • w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem,
 • pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w ogłoszonym terminie.

Zasady korzystania z czytelni:

 • ze zbiorów na miejscu można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin,
 • przeczytane czasopisma należy odłożyć na miejsce, książki oddać bibliotekarzowi,
 • książki i czasopisma należy szanować.

Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej:

 • opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz,
 • z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych,
 • centrum służy wszystkim użytkownikom biblioteki,
 • przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi chęć skorzystania z komputera,
 • przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM,
 • przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy,
 • w przypadku dużej ilości chętnych czas pracy będzie ograniczony,
 • wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy,
 • po zakończeniu pracy należy usunąć z dysku oraz pulpitu zapisane przez siebie pliki,
 • urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz,
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,
 • nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza,
 • za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Zabrania się:

 • instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 12 października 2016 r.

Patronat
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Legia Akademicka Wydział Artystyczny umcs Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content