• Home
 • »
 • Informacje
 • »
 • Informacje o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Informacje o udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

191
Opublikowano: 12 września 2023
Dodano przez: Anna Masztaleruk

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tzw. stypendium szkolnego, przyznawanego uczniom zamieszkującym na terenie Miasta Lublin, w których rodzinie dochód na osobę nie przekracza 600 zł netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego  (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Składanie wniosków odbywa się w terminie do 15 września 2023 r. i realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu/login

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do dziennika elektronicznego.

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienie prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest aby wprowadzając wniosek  zaznaczyć pole „Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin” wpisać część nazwy szkoły np. numer i  wybrać szkołę z rozwijającej się listy.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne powinny być wprowadzone do systemu elektronicznego, a następnie wydrukowane, podpisane i dostarczone do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 września.

Dokładne informacje znajdują się na stronie :          
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację materialną ucznia). Zasiłek szkolny przyznawany jest na: wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, wniosek dyrektora szkoły.

Dokładne informacje znajdują się na stronie :

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/zasilki-szkolne/

Dodatkowo wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej :

https://stypendia.edu.lublin.eu/login
Po zalogowaniu, po lewej stronie pojawi się menu wyboru. Po naciśnięciu okienka „Zasiłek szkolny o charakterze socjalnym” wyświetli się komunikat „Informacja o procedurze”. Po zapoznaniu się z informacją, na dole dokumentu, znajduje się okienko „Dodaj wniosek”.

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem strony internetowej !

Ważne dokumenty:


© 2024 XIV LO Wszystkie prawa zastrzeżone
Design by Norten
Skip to content